Ubytovací poriadok

UBYTOVACÍ  PORIADOK

 1. Hotel môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za tým účelom predloží návštevník pracovníkovi na recepcii hotela svoj osobný doklad o totožnosti, identifikačnú kartu (občiansky preukaz) alebo platný cestovný pas. Pracovník recepcie vykoná zápis do ubytovacej knihy a vydá hosťovi kľúč od izby.
 2. Používanie hotela je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami.
 3. Za poskytované služby hosť platí ceny v súlade s platným cenníkom v naviazanosti na vopred dojednanú rezerváciu alebo priamo na recepcii hotela bez rezervácie.
 4. Cenník zmluvných cien za ubytovanie, stravovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii prípadne na webovej stránke hotela www.hotelseverka.sk
 5. Hotel zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci, príp. prevoz do nemocnice.
 6. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu určenom vyhláškou č. 419/2001 MH SR, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení.
 7. Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol s hotelom pri príchode.
 8. Neubytovaný hosť je povinný nahlásiť svoju návštevu na recepcii hotela. Návštevy v hotelových  izbách sú povolené od 8.00 do 22.00 hodiny.
 9. Hosť vyúčtuje svoj pobyt  po odchode na recepcii hotela. Hosť sa odhlási z pobytu najneskôr do 10.00 hod v deň odchodu, v tej istej dobe uvoľní izbu. Ak hosť tak neurobí v určenej dobe môže mu hotel účtovať pobyt aj nasledujúci deň.
 10. Hosť má nárok na izbu od 13.00 hodiny.
 11. V izbe alebo spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 12. Hosť smie použiť vlastné elektrické spotrebiče len v prípade osobnej hygieny a to výhradne v kúpeľni hotelovej izby. V prípade žehlenia je na požiadanie hosťa poskytnutá služba na recepcii.
 13. Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť dvere. Po ukončení pobytu, v deň odchodu pri odhlásení sa z hotela, odovzdá hosť kľúč na recepcii.
 14. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe a ostatných spoločenských priestoroch hotela.
 15. Hosťovi nie je dovolené brať na izbu športové náradie a predmety, pre ktoré je na úschovu vyhradené miesto (lyžiareň, úschovné boxy pri recepcii).
 16. Loptové a iné športové hry sa môžu hrať na ihrisku tak, aby nebol rušený kľud a bezpečnosť ubytovaných a ďalších hostí.
 17. Na úschovu cenných vecí slúži hosťom trezor, ktorý sa nachádza priamo v izbe. Hotel nezodpovedá za poškodenie, prípadne stratu osobných vecí a cenností hosťa odložených v trezore ani mimo neho.
 18. Za osobný majetok hosťa, ktorý priamo nesúvisí s jeho pobytom ako napr. hudobné nástroje, umelecké diela a pod., hotel nepreberá zodpovednosť za ich prípadnú stratu či iné poškodenie, ktoré si spôsobil sám (nie personál hotela).
 19. Hotel zodpovedá podľa občianskeho zákonníka § 758 a ustanovenia § 433 za veci vnesené hosťom do hotela, rovnako za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na miest pre to vyhradené alebo tam, kde sa obvykle ukladajú. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel len vtedy, ak ich prevzal do úschovy oproti vydanému potvrdeniu o prijatí podľa § 434 občianskeho zákonníka.
 20. V čase od 22.00 do 7.00 hodiny je hosť povinných dodržať nočný kľud.
 21. V hoteli je na viditeľnom mieste vyvesený požiarny poriadok – hostia sú povinní riadiť sa ním počas pobytu.
 22. Hotel si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody na akomkoľvek poškodení majetku v celej budove hotela aj mimo neho – v areáli hotela.
 23. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch hotela. V hotelových izbách a spoločenských priestoroch hotela platí prísny zákaz fajčenia. Hotel je oprávnený účtovať sumu 100,- EUR za porušenie tohto zákazu.
 24. Reklamačný poriadok je k dispozícii na recepcii hotela.
 25. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.
 26. Hosť je povinný podať na recepcii hotela informáciu o odchode na individuálnu túru.
 27. Do priestorov hotela je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.
 28. Za ubytovacie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny vopred dohodnuté pri nástupe na pobyt. Účet je splatný pri predložení hosťovi.
 29. Zo zdravotných, hygienických a bezpečnostných dôvodov je nutné dodržiavať zákaz vstupu do priestorov kuchyne, jej obslužných a iných služobných priestorov, do skladov a miest na to hotelom vyznačených.
 30. Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma recepcia hotela.
 31. Zvieratá po dohode
 32. Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší hrubým spôsobom, hotel podľa § 759 ods. 2 občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.
 33. V prípade porušenia ustanovenia ubytovacieho poriadku zo strany hosťa si hotel vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb pred jeho uplynutím.
 34. Potrebné informácie súvisiace s pobytom poskytne pracovník recepcie.

 

Tento ubytovací poriadok je platný od 01.01.2024 až do vydania nového.

Ing. Ivan Malenčík, prevádzkovateľ